پایان عصر نفتی کشورهای عرب؟

پایان عصر نفتی کشورهای عرب؟

بر اساس شواهد به نظر می رسد که شرایط در خاورمیانه چه در کشورهای تولیدکننده ی نفت و چه در کشورهای غیرنفتی در حال تغییر است و تغییرات مهمی به لحاظ اجتماعی و اقتصادی در این کشورها قابل پیش بینی است.Source link

+There are no comments

Add yours